รายละเอียดข่าว

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระหว่าง สอศ.กับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
Created by bocadmin on 2/22/2013 3:37:29 PM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทวิภาคี กับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทดัชมิลล์ จำกัด ร่วมกันเป็นประธาน


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทวิภาคี กับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โดย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทดัชมิลล์ จำกัด ร่วมกันเป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในระดับการศึกษาและสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง และรองรับความต้องการบุคลากรของบริษัท และของภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจบริการ รวมถึงร่วมกันวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ และเพื่อร่วมกันเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ซึ่งขณะนี้ดัชมิลล์ได้คัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความพร้อมส่งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง และเครื่องกล เข้าร่วมโครงการฝึกงานในระบบทวิภาคี จำนวน 5 แห่ง ด้วยกัน ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และวิทยาลัียเทคนิคนครปฐม โดยดัชมิลล์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอาชีวะ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ในการฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นค่าสวัสดิการอื่นๆ เช่น ที่พัก ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ ตลอดเวลาที่ฝึกงานอยู่กับดัชมิลล์


print
rating
  Comments