รายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์ความรู้เทคโนโลยีนาโน
Created by bocadmin on 3/28/2013 11:32:23 AM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์ความรู้เทคโนโลยีนาโนให้กับครูอาชีวศึกษากว่า 50 คน จาก 16 แห่ง เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2556 


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์ความรู้เทคโนโลยีนาโนให้กับครูอาชีวศึกษากว่า 50 คน จาก 16 แห่ง เมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2556 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับองค์ความรู้เทคโนโลยีนาโนให้กับครู อาชีวศึกษากว่า 50 คน จาก 16 วิทยาลัย เพื่อเตรียมผลิตกำลังคนสายวิชาชีพใหม่ๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศ และเสริมแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิชาชีพที่ต้องอาศัยฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่สามารถผลักดันความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและ ยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งมีนโยบายที่จะพัฒนาฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีนาโนให้เกิดประโยชน์ต่อการ พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME. ของไทย การประชุมครั้งนี้จะบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากงาน วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีนาโนซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตให้สามารถเพิ่ม มูลค่าสินค้าในภาคอุตสาหกรรมและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจะนำร่องในสองกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์นาโน ซึ่งวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความพร้อมรับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีนา โนจะได้รับการผลักดันให้เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโนเพื่อนำองค์ความรู้ลง สู่ภาคการปฏิบัติจริงโดยนำร่องการพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาองค์ความรู้เชิงลึกสู่การเรียนการสอน และในอนาคตจะต่อยอดเปิดเป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะทางในสถาบันการอาชีวศึกษา รวมทั้งจะส่งเสริมให้มีการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีนาโนที่สามารถ ประยุกต์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วย ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร ทั้งยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนา  ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา  และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่


print
rating
  Comments