รายละเอียดข่าว

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
Created by bocadmin on 3/28/2013 2:15:00 PM


คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 422/2555 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และแบบเสนอการขอเปิดห้องเรียนพิเศษอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ

print
rating
  Comments