รายละเอียดข่าว

การเก็บเงินบำรุงการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ
Created by bocadmin on 5/16/2013 10:27:10 AM


สำนักความร่วมมือ ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเรื่อง การระดมทรัพยากรในการจัดการอาชีวศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด ด้านล่าง

print
rating
  Comments