รายละเอียดข่าว

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สอศ.กับ บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
Created by bocadmin on 5/18/2013 11:30:36 AM

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี


เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556 นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ คุณนพดล จิรวราพันธ์ ผู้บริหารบริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ร้านอาหารซูกิชิ บาร์บีคิว ชั้น 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อร่วมจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี เตรียมปั้นบุคลากรบุกธุรกิจบริการรองรับอาเซียน โดยบริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาพณิชยกรรม จากสถานศึกษาในสังกัดที่พร้อมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี วิทยาัลัยพณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานในธุรกิจบริการด้านอาหาร ซึ่งมีตำแหน่งรองรับการฝึกปฏิบัติงานครบวงจร โดยศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ที่ได้รองรับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล 

print
rating
  Comments