รายละเอียดข่าว

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมอนุกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by bocadmin on 6/28/2013 5:21:47 PM


การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมอนุกรรมการการอาชีศึกษา ด้านการระดมทรัพยากร เพื่อกำหนดแนวทางและให้ข้อคิดเห็นในการระดมทรัพยากรพัฒนาการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ การพัฒนาบุคลากร และความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ ชั้น 4 สอศ.

print
rating
  Comments