รายละเอียดข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP
Created by bocadmin on 7/2/2013 9:48:20 AM


สำนักความร่วมมือได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ ชั้น 4 สอศ.


จิตติมา : ข่าว / อาคม : ภาพ

print
rating
  Comments