รายละเอียดข่าว

Educational Cooperation Meeting
Created by bocadmin on 7/2/2013 10:46:59 AM


สำนักความร่วมมือได้ร่วมมือกับ Agency for Technical Cooperation and Development (ACTED) ประสานงานกับ กรมเทคนิคและอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 คน มาเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมสถานศึกษาอาชีวศึกษาไทย ในโครงการความร่วมมือจัดศูนย์ฝึกอบรมผู้ที่พำนักในศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านใหม่ในสอย และบ้่านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมไปฝึกงาน ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมือง Loykoh รัฐ Kayah เมื่อวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 


จิตติมา : ข่าว / อาคม : ภาพ

print
rating
  Comments