รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2556
Created by bocadmin on 7/2/2013 3:36:28 PM


การประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2/2556 เพื่อรับทราบแผนงานและแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ รวมถึงเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การสร้างภาพลักษณ์ของอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

print
rating
  Comments