รายละเอียดข่าว

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า
Created by bocadmin on 7/4/2013 11:12:03 AM


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นายชาญเวช  บุญประเดิม  ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านมาตรฐานช่างอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากระดับชุมชนไปสู่ตลาดทั่วโลก โดยการจัดทำอาหารกล่องสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน "ชุดปิ่นโต" ซึ่งสำนักความร่วมมือร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาได้เชิญสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อจัำดทำเกณฑ์การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมทั้งการอบรมครู และบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดฯ ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556 ณ KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ 

print
rating
  Comments