รายละเอียดข่าว

โครงการ "คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง"
Created by bocadmin on 5/15/2014 6:13:30 PMประชาสัมพันธ์โครงการ "คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง"

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ทำความร่วมมือ ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมูลนิธิข้าวไทยฯ ได้ดำเนินโครงการ "คัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง" ขึ้นใน 4 ภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) ภาคละ 1 ครอบครัว เพื่อเชิดชูเกียรติ และสำนึกในบุญคุณของชาวนา โดยหวังว่าความสำเร็จและความมุ่งมั่นของ "ครอบครัวชาวนาตัวอย่าง" ที่ได้รับรางวัลจะเป็นแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้ชาวนาไทยพร้อมใจกันรักษาอาชีพการทำนาให้คงอยู่ และสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป โครงการนี้ มิใช่การประกวดแข่งขัน หากแต่เป็นกระบวนการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้น ตั้งแต่ในระดับชุมชนท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2557

ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัดของผู้สมัคร โดยระบุที่มุมซองว่า "โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง"

 ** ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ **

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-942-7620 , 02-942-7626 โทรสาร 02-942-7621

E-mail : ricefoundthailand@thairice.org

Website : www.thairice.org

*** สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครได้จากด้านล่างนี้ ***print
rating
  Comments