รายละเอียดข่าว

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2557
Created by bocadmin on 6/3/2014 3:22:47 PM

ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2557 โครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทยโครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง สามารถจรรโลงอาชีพชาวนาไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องข้าว รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องงานวิจัยและพัฒนาข้าว รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคต ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มไปจนถึงการค้าข้าว อันจะเป็นผลให้เยาวชนสามารถเล็งเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาข้าวไทยและอาชีพการทำนายุคใหม่ที่มีความเข้มแข็งในด้านการผลิตข้าว และมีความประทับใจและเชื่อมั่นในอนาคตของข้าวและชาวนาไทย สำนักความร่วมมือ สอศ.จึงขอเชิญชวนให้เยาวชนลูกหลานชาวนาร่วมสมัครเข้าค่ายข้าวในภาคต่างๆ ของประเทศ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าย


*** สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้จากด้านล่างนี้ ***

print
rating
  Comments