รายละเอียดข่าว

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน"
Created by bocadmin on 9/10/2014 10:05:15 AM


     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซี จัดการประกวดโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการต่อยอดผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินงานมาแล้วให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาและชุมชน พร้อมเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีสู่สังคม

     ในการนี้ สำนักความร่วมมือ ขอเชิญสถานศึกษาส่งโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้ว ในปีการศึกษา 2556 เท่านั้น เข้าร่วมการประกวดโครงการอาชีวสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน" โดยมูลนิธิบิ๊กซีสนับสนุนเงินรางวัลการประกวดฯ การเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 25 กันยายน 2557 รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมประกวดฯ สถานศึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาธิกา ศุภกีรติโรจน์ โทร. 089 680 4777 และนางสาวจิตมาศ นวลกระจ่าง โทร. 087 995 0726

** สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้ **

print
rating
  Comments