รายละเอียดข่าว

หนังสือที่ 0602/014 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณ Fix It Center
Created by bocadmin on 1/23/2015 10:55:22 AM


เรียน เจ้าหน้าที่งานสารบรรณสถานศึกษาทุกแห่ง

ตามที่สำนักความร่วมมมือได้จัดส่งหนังสือที่ ศธ 0602/014 เรื่อง แจ้ังการจัดสรรงบประมาณ Fit It Center ไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 และเนื่องจากไฟล์เอกสารมีขนาดใหญ่มาก จึงทำให้เกิดเหตุขัดข้องในการดาวน์โหลดเอกสารจากการส่งไฟล์เอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (AMS)

สำนักความร่วมมือ ขอแก้ไขโดยให้สถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนัก (เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง)

หากสถานศึกษายังไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้อีก กรุณาตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของท่าน เพราะอาจเป็นกรณีของโปรแกรมติดไวรัส ทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้


จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักความร่วมมือ

print
rating
  Comments