รายละเอียดข่าว

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Fix it Center
Created by bocadmin on 3/2/2015 11:34:05 AM


ตามที่ สำนักความร่วมมือ ได้ส่งหนังสือ ที่ ศธ 0602/1217 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง และเกิดปัญหาในการดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย (แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) เนื่องจากไฟล์เอกสารดังกล่าวมีขนาดใหญ่ และมีความละเอียดสูง จึงทำให้สถานศึกษาไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ดังนั้น สำนักความร่วมมือ จึงขอให้สถานศึกษาดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากข้างล่างนี้ 

print
rating
  Comments