รายละเอียดข่าว

สอศ.รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
Created by bocadmin on 5/15/2015 5:18:55 PM


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  8,000,000 บาท ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี Vocational Chemical Engineering Practice College (V-ChEPC) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ณ ห้องประชุม สอศ. กรุงเทพมหานคร

ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด เป็นโครงการที่ผู้สำเร็จการศึกษามีงานรองรับทั้งหมด คิดเป็น 100 %นอกจากนี้ยังได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระดับเดียวกัน  ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดำเนินโครงการฯ มาเป็นระยะที่ 3 (พ.ศ.2557-2559) โดยเริ่มตั้ง ปี พ.ศ.2551 มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วจำนวนกว่า 200 คน  และในปีการศึกษา 2558 โครงการฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียน 143 คน และรับสมัครคัดเลือกไว้ 40 คน  ก้าวต่อไปของการพัฒนาโครงการฯ คือการสนับสนุนให้เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิคปิโตรเคมี (Center of Excellence) เป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพช่างเทคนิคปิโตรเคมี ได้รับการยอมรับในระดับสากล  ขณะนี้ได้เริ่มทดลองรับนักศึกษาต่างชาติ (ติมอร์) เข้าเรียนเป็นปีแรก และกำลังพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศเยอรมนี เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า โครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี เป็นการจัดการเรียนการสอนด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ที่พัฒนาทักษะชีวิต เชื่อมโยงกับโลกการทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศ และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข ที่มิได้มุ่งเน้นเฉพาะทักษะทางเทคนิคแต่ให้ความสำคัญกับการหล่อหลอม ทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการเผยแพร่จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยูเนสโก นับเป็นโครงการฯ ในฐานะโครงการต้นแบบ ระดับชาติ และนานาชาติ

ด้านนายเอกรัตน์  ทองธวัช  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กล่าวว่าโครงการพัฒนาช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี นอกจากการสนับสนุนด้านการเงิน กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  ยังได้จัดให้มีครูฝึกในสถานประกอบการ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ ช่วยหล่อหลอมทั้งความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักศึกษาในช่วงการฝึกงาน พร้อมกันนี้สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการพัฒนากรอบสมรรถนะของช่างเทคนิควิศวกรรมเคมี เพื่อให้การกำหนดแผนการเรียนรู้ และการฝึกงาน มีเป้าหมายด้านสมรรถนะของผู้เรียนที่ชัดเจน สามารถผลิตกำลังคนได้สอดคลองกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม


print
rating
  Comments