รายละเอียดข่าว

มูลนิธิบิ๊กซีขยายเวลาการรับสมัครโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน"
Created by bocadmin on 7/7/2015 3:28:46 PM


มูลนิธิ บิ๊กซีไทยขอขยายกำหนดการรับสมัครเข้าร่วมโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย "วิถีเพียงพอตามพ่อสอน" ปี2/2558  

 

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กรกฎาคม 2558

 โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2556 - 2557

 ซึ่งนักเรียน นักศึกษา และชุมชน นำไปต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าสู่การปฏิบัติจริงได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 ประเภท 1 ธุรกิจบริการ คหกรรม ศิลปกรรม

 ประเภท 2 อุตสาหกรรม

 ประเภท 3 เกษตรกรรม

 โดยสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในแต่ละประเภท (จำนวน 9 แห่ง)  จะได้รับรางวัลทุนสนับสนุน ดังนี้

 1. เงินสนับสนุนครั้งแรก เพื่อนำไปดำเนินงานโครงการ สถานศึกษาละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อม

 2. เงินสนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บิ๊กซี ราชดำริ ในวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2558 สถานศึกษาละ 20,000 บาท (สองหมื่น  บาทถ้วน)

 รางวัลชนะเลิศ 

 1. สถานศึกษาละ 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 2. ทุนการศึกษานักเรียน  นักศึกษา ผู้ดำเนินโครงการ จำนวน 2 คน คนละ 8,000 บาท 

 3. การเดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

 1. สถานศึกษาละ 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 2. ทุนการศึกษานักเรียน  นักศึกษา ผู้ดำเนินโครงการ จำนวน 2 คน คนละ 6,000 บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 1. สถานศึกษาละ 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 2. ทุนการศึกษานักเรียน  นักศึกษา ผู้ดำเนินโครงการ  จำนวน 2 คน คนละ 5,000 บาท

 รวมเป็นเงินรางวัลสนับสนุนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

*** สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากข้างล่างนี้ *** 


 

print
rating
  Comments