รายละเอียดข่าว

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศ "โครงการครอบครัวชวนาตัวอย่าง"
Created by bocadmin on 8/6/2015 4:34:38 PM


ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศโครงการครอบครัวชาวนาตัวอย่าง 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ในการนี้ โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ได้ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศแล้ว ดังนี้

ภาคกลาง ได้แก่ นายนภดล  สว่างญาติ  จ. พระนครศรีอยุธยา

ภาคเหนือ ได้แก่ นายพิษณุ  อรรคนิวาส  จ. พิจิตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายวินิจ  สุภาจันทร์  จ. อำนาจเจริญ

ภาคใต้  ได้แก่ นางบุญเรือน  ทองจำรัส  จ. นครศรีธรรมราช

สำหรับผู้ชนะเลิศทั้ง 4 ครอบครัว ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินสด จำนวน 100,000 บาท จากโครงการครอบครัวชาวนาตัวอย่าง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558

และผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอีก 12 ครอบครัว ได้รับรางวัลโล่จากมูลนิธิข้าวไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีดังนี้

1 ภาคกลาง ได้แก่ นายกระจ่าง ชูใจ (จ.กาญจนบุรี) นายขวัญเรือน ศรีสวัสดิ (จ.อ่างทอง) และ

นายสวอง สระเสริม (จ.ชัยนาท)

2. ภาคเหนือ ได้แก่ นายสุเทพ อภัยภักดิ์ (จ.พิจิตร) นางสมควร มานิตย์ (จ.สุโขทัย) และ นางบุญเลิศ ปราบภัย (จ.เพชรบูรณ์)

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นายปฏิวัติ พริ้งเพราะ (จ.บุรีรัมย์)  นายทองอยู่ ไหวพริบ          (จ.นครราชสีมา) และ นายบุญมี สุระโคตร (จ.ศรีสะเกษ)

4. ภาคใต้ นายชะลอ กาฬจันโท (จ.สงขลา) นายจักรกฤษณ์ สามัคคี (จ.พัทลุง)  และ นายอารี       กองทอง (จ.นครศรีธรรมราช)


print
rating
  Comments