รายละเอียดข่าว

เชิญร่วมสมัครโครงการอนุชนชาวนาไทย ฯ (ค่ายข้าว) ประจำปี 2558
Created by bocadmin on 8/6/2015 4:40:56 PM


โครงการอนุชนชาวนาไทย  เพื่อความอยู่รอดของข้าวไทย (ค่ายข้าว)

ประจำปี 2558

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอนุชนชาวนาไทย เพื่อความอยู่รอดของข้าวไทย (ค่ายข้าว) เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและบ่มเพาะแนวคิดให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของข้าวต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่ของคนไทย สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนลูกหลานชาวนาเรียนรู้เทคโนโลยีและการจัดการ      ที่ทันสมัยพร้อมทั้งให้เยาวชนไทยช่วยสร้างภาพลักษณ์และปรับปรุงสถานการณ์ข้าวไทยและวิถีชีวิตของชาวนาในยุคใหม่ให้ดีขึ้น

กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และเยาวชนไทยที่เป็นลูกหลานชาวนาได้ร่วมเข้าค่าย ในการจัดกิจกรรมค่ายข้าว นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้  เรื่องข้าว รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องงานวิจัยและพัฒนาข้าว รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้รับการพัฒนาขึ้นในอนาคต ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มไปจนถึงการค้าข้าวอันจะเป็นผลให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเล็งเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาข้าวไทยและอาชีพการทำนายุคใหม่ที่มีความเข้มแข็งในด้านการผลิตข้าว และมีความประทับใจและเชื่อมั่นในอนาคตของข้าวและชาวนาไทย

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายข้าว” ประมาณเดือนตุลาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หลังผ่านการเข้าค่ายข้าวแล้ว ผู้เข้าค่ายจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายอนุชนชาวนาไทยระดับชาติ ทำหน้าที่เป็น “ยุวทูตข้าว”ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่องข้าวแก่เยาวชนและสาธารณชนไทยในเวทีต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย      ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายข้าวขึ้น ใน 4 ภาค ดังนี้

1. ภาคเหนือ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

2. ภาคกลาง ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

4. ภาคใต้ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

 

---------------------------------------------

 

หมายเหตุ  1. ขอความอนุเคราะห์ลงใบสมัคร และเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ ลงเว็บไซต์สำนัก

             ความร่วมมือด้วย จักขอบคุณมาก

             2. ดาวน์โหลดรายละเอียด+ใบสมัคร ด้านล่างนี้print
rating
  Comments