รายละเอียดข่าว

แนวทางการดำเนินงาน Fix It Center (ตุลาคม-ธันวาคม 2558)
Created by bocadmin on 11/3/2015 3:56:40 PM


แนวทางการดำเนินงานโครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล(ตุลาคม – ธันวาคม 2558)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1.    1. การให้บริการ

1.1 เน้นซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร รถไถ ปั้มน้ำระบบไฟฟ้า ประปาในครัวเรือน

          1.2 เน้นซ่อมให้ชาวบ้าน/ประชาชน (ที่ไม่ใช่นายทุน)

          1.3เน้นชุมชน/หมู่บ้านที่กำลังประสบภัยแล้ง

3. งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ศูนย์ละ 191,000 บาทรายละเอียดดังนี้

          - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ปฏิบัติงาน (ครู 5 คน, นักเรียน 25 คน 240 บาท x 8 วัน) = 57,600 บาท

          - ค่าวัสดุ (เป้าหมายบริการศูนย์ละ 400 รายการ) = 117,400 บาท

          - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (คิดเฉลี่ยระยะทาง 100กม./ศูนย์ เบิกจ่ายอัตรา กม.ละ 4 บาท)

          = 16,000 บาท

          ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ และต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2558

4. ให้สถานศึกษาประสานกับจังหวัด จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยมีผู้ว่าราชการ

    จังหวัดเป็นประธานและลงนาม

5. ประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมารับบริการ

6. ให้ประสานกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน โดยให้ครู นร./นศ. เอกชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย

3 – 5 คน (ถ้ามี) และเบิกเบี้ยเลี้ยงจากงบประมาณของโครงการที่ได้รับจัดสรร (ข้อ 3)

7. ให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ทาง www.vbcreport.com

   และส่งสำเนาสรุปรายงานผลให้สำนักความร่วมมือพร้อมแนบภาพประกอบขั้นตอนการทำงาน

ให้ชัดเจน (ก่อนปฏิบัติระหว่างปฏิบัติและผลสำเร็จของงาน) หลังจากดำเนินงานเสร็จสิ้น           

   ต่อศูนย์/สัปดาห์และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  ธันวาคม2558

8. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการฯ ให้จัดทำเค้าโครงการรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา และแบบ

ติดตามผลการใช้บริการ ส่งให้สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา

************************************

หมายเหตุ :การเบิกจ่ายเงินงบประมาณขอให้เบิกจ่ายตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

print
rating
  Comments