รายละเอียดข่าว

สอศ.ร่วมงานเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
Created by bocadmin on 7/24/2012 2:43:21 PM

 เมื่อวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงานเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


     เมื่อวันที่ 17 – 20 กรกฎาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดงานเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมจัดแสดงเครื่องบูชา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา นอกจากนี้ยังได้บริการฝึกอบรม 108 อาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ได้ร่วมจัดกิจกรรมสาธิตการทำเครื่องบูชา และการฝึกอบรม ๑๐๘ อาชีพ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก


print
rating
  Comments