รายละเอียดข่าว

อาชีวะร่วมงานเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
Created by bocadmin on 7/25/2012 2:41:21 PM

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้กำหนดจัดงาน "เทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร" ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาลอาชีวะร่วมงานเทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

     ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลได้กำหนดจัดงาน "เทศน์ทศชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีส่วนร่วมในการจัดสาธิตการทำเครื่องบูชา และการฝึกอบรม 108 อาชีพ 

         สอศ. โดยสำนักความร่วมมือ ได้เชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเตรียมแผนการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักความร่วมมือ โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมจัดสาธิตการทำเครื่องบูชา จำนวน 6 แห่ง ไ้ด้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรนครศรีอยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา หมุนเวียนกันวันละ 3 วิทยาลัย และสถานศึกษาที่ดำเนินการฝึกอบรม 108 อาชีพ จำนวน 7 แห่ง 
คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาพ และวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา โดยฝึกอบรมวันละ 5 รายวิชา 

         ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน ชมการสาธิตการทำเครื่องบูชา และหากสนใจวิชาชีพใดสามารถลงทะเบียนและเข้าอบรมได้ที่บริเวณงาน (แต่ละรายวิชารับจำนวนจำกัด) ตั้งแต่วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2555 ณ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ข่าวความร่วมมือ กลุ่ม 4 (เกษตรกรรมและอาหาร)

print
rating
  Comments