รายละเอียดข่าว

ประชุมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
Created by bocadmin on 7/26/2012 11:25:18 AM

เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 สำนักความร่วมมือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน


ประชุมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 สำนักความร่วมมือร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยการประสานงานและดำเนินการโดย

อ.สุภาภรณ์ ปฐมพรชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ภาคเหนือ จัดประชุมนิเทศติดตามโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน โดยมีท่านพินิจ จันทร์กระจ่าง ได้ร่วมให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา

ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

print
rating
  Comments