รายละเอียดข่าว

อาชีวะเดินเครื่อง "กองทุนตั้งตัวได้" หวังสร้างเด็กอาชีวะเป็นผู้ประกอบการใหม่
Created by bocadmin on 8/15/2012 3:59:22 PM

               เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมเรื่อง "กองทุนตั้งตัวได้" โดยมีนายภูมิพิชญ์ วโรดมรุจิรานนท์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานการประชุม 


                เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมเรื่อง "กองทุนตั้งตัวได้" โดยมีนายภูมิพิชญ์ วโรดมรุจิรานนท์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานการประชุม และได้เชิญนายแพทย์ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์ นางสาวนิตยา นิราศรบ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้าง และพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของกองทุนตั้งตัวได้ และเชิญผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษานำร่องศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุม

นายภูมิพิชญ์ วโรดมรุจิรานนท์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เข้าร่วมประชุม "กองทุนตั้งตัวได้" ณ โรงแรมเอเชีย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 ศ.ดร.สุชาติ ธาราดำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษาพร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และมีงบประมาณสนับสนุน 5 พันล้านบาท ซึ่งกองทุนตั้งตัวได้นี้จะมีความเชื่อมโยงกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ที่สถานศึกษาสังกัด สอศ. ดำเนินการอยู่

นายแพทย์ธิติวัฒน์ ประชาธำรงพิวัฒน์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะสำเร็จการศึกษาในสายวิชาชีพ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 1.5 ล้านราย และรัฐบาลมีเป้าหมายในการเพิ่มผู้ประกอบให้ได้ 1.5 ล้านราย ภายใน    20 ปี ทั้งนี้ ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน การเข้าร่วมกองทุนของสถานศึกษาที่จะเป็น “ABI” (Authorized Business Incubator)

ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน รวมถึงเสนอให้จัดประชุมผู้บริหารและหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจของสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน “กองทุนตั้งตัวได้” ซึ่งจะเป็นโอกาสดีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวะที่จะได้บูรณาการความรู้จากตำรา สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุน และพี่เลี้ยงในการประกอบธุรกิจ

กลุ่มความร่วมมือ 4 (เกษตรกรรมและอาหาร)

print
rating
  Comments