รายละเอียดข่าว

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับ เครือเบทาโกร
Created by bocadmin on 8/31/2012 9:54:55 AM

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เครือเบทาโกร เจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ เครือเบทาโกร 


          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เครือเบทาโกร เจ้าภาพจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ เครือเบทาโกร ณ สำนักงานใหญ่อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีคุณถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร         เครือเบทาโกร ผู้บริหารและเจ้าพนักงานให้การต้อนรับ นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะ ในพิธีลงนามความร่วมมือ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาหารและเกษตรกรรม 
ข่าวความร่วมมือ 4 (เกษตรกรรมและอาหาร)

print
rating
  Comments