รายละเอียดข่าว

สอศ.จับมือสยามมิชลิน สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากยางเก่า
Created by bocadmin on 8/31/2012 11:30:11 AM

นายภูมิพิชญ์  วโรดมรุจิรานนท์  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายเสกสรรค์  ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด  ในโครงการสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้วเพื่อสังคม 


     นายภูมิพิชญ์  วโรดมรุจิรานนท์  ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับนายเสกสรรค์  ไตรอุโฆษ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสยามมิชลิน จำกัด  ในโครงการสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้วเพื่อสังคม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการใช้ความรู้เกี่ยวกับยาง และการจัดการยาง ไปสู่การประยุกต์ใช้ในการคิดค้น ออกแบบนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้ว  และสนับสนุนการคิดค้น ออกแบบนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากยางใช้แล้วอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ที่สำคัญต้องการเน้นให้นักศึกษาอาชีวะรู้จักยางรถมากขึ้น และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการนี้ไปต่อยอดในการคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จากยางรถใช้แล้ว  เพื่อเป็นอีกหนึ่งวิธีในการกำจัดยางอย่างสร้างสรรค์  โดยให้สถานศึกษาในสังกัดอาชีวะ ส่งนักศึกษาทีมละ 10 คน  ส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรกจากแบบร่างชิ้นงาน  รอบที่สองจากสิ่งประดิษฐ์  ทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสดจำนวน 100,000 บาท  สถานศึกษาที่ส่งเข้าประกวดจะได้รางวัลสถานศึกษาละ 5,000 บาท  ซึ่งความคาดหวังที่ต้องการได้จากโครงการนี้ คือ ต้องการให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อมของสังคม ร่วมกันใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมprint
rating
  Comments