รายละเอียดข่าว

การติดตามประเมินผลโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559
Created by bocadmin on 4/8/2016 1:48:40 PM


การติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559

มีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาชีวะอาสา

2. แบบประเมินศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2559

3. แนวปฏิบัติการดำเนินงานของสถานศึกษา

4. รายชื่อสถานศึกษาที่เปิดศูนย์อาชีวะอาสา 250 ศูนย์ 

** ดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างนี้

print
rating
  Comments