รายละเอียดข่าว

เอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษ
Created by bocadmin on 5/17/2016 6:35:23 PM

ขอเผยแพร่เอกสารแปลภาษาอังกฤษ


     ด้วยคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มอาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนกลุ่มอาชีพ (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบ ได้กำหนดให้มีการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในการร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ทั้งนี้ คณะกรรมการแปลและบรรณาธิการกิจ พร้อมทั้งผู้เชีี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบเอกสารแปลภาษา ทั้ง 3 เรื่อง เรียบร้อยแล้ว

     ในการนี้ สำนักความร่วมมือ จึงขอเผยแพร่เอกสารแปลภาษาดังกล่าว ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานภายใน เพื่อใช้ประโยชน์และเผยแพร่ให้กับสถานประกอบการต่างชาติในการร่วมจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ข้างล่างนี้

print
rating
  Comments