รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาไทยสู่ความเป็นนานาชาติ ของ British Council
Created by bocadmin on 10/2/2012 11:15:35 AM

สำนักความร่วมมือ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ British Council ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทราบ 


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ British Council ดำเนินโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาที่เปิดสอน English Program และ Mini English Program ให้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ บุคลากรในสำกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการเตรียมสู่ AEC และในสภาพของโลกยุคปัจจุบันนี้     สำนักความร่วมมือ ขอประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ British Council ให้แก่ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการฯและใบสมัครได้ตามเอกสารแนบท้ายด้านล่างนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวราภรณ์ พจนวิเศษ สำนักความร่วมมือ โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 1393 หรือทาง e-mail.Wpoch2514@gmail.com 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

print
rating
  Comments