รายละเอียดข่าว

เอกสารการประชุมสัมมนา อ.กรอ.อศ.ริเวอร์ไซด์ 9 ม.ค.60
Created by bocadmin on 1/18/2017 11:55:08 AM


เอกสารเพิ่มเติมการประชุมสัมมนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)

     ตามที่สำนักความร่วมมือได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารเพิ่มเติม จำนวน 5 ไฟล์  สามารถดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้

print
rating
  Comments