รายละเอียดข่าว

ขอเชิญประชุม อ.กรอ.อศ. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
Created by bocadmin on 13/7/2561 15:49:02


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการประชุม อ.กรอ.อศ.

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดประชุมผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ ห้องปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ จำนวน 1 ไฟล์

 

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com