รายละเอียดข่าว

คำสั่ง สอศ. ที่ 1154/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาทิศทางการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 2021
Created by bocadmin on 18/7/2561 10:36:35


     ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) และผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมปทุมมาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

     เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมฯ รายละเอียด ตามไฟล์เอกสารแนบ 

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com