รายละเอียดข่าว

แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ Fix it Center
Created by bocadmin on 20/2/2563 17:16:18


เรียน เจ้าหน้าที่งานสารบรรณวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ตามที่สำนักความร่วมมือส่งหนังสือ ที่ ศธ 0602/43 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และเกิดปัญหาการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร นั้น

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักความร่วมมือ พิจารณาเห็นควรแก้ไข โดยให้วิทยาลัยดาวน์โหลดเอกสารจากข้างล่างนี้

ขออภัยในความไม่สะดวก

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com