รายละเอียดข่าว

สอศ. ร่วมกับ ICDL Thailand Company Limited (ICDL Thailand) ซึ่งเป็นผู้ดูแลบริหารงานด้านวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัล มาตรฐานสากล ในประประเทศไทย ร่วมพัฒนากำลังคนดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รองรับการทำงานสมัยใหม่ในยุค 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Dr. Hugh O’Connell Managing Director ICDL Thailand ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Created by bocadmin on 11/6/2563 10:29:49


สอศ. ร่วมกับ ICDL Thailand Company Limited (ICDL Thailand) ซึ่งเป็นผู้ดูแลบริหารงานด้านวุฒิบัตรรับรองทักษะดิจิทัล มาตรฐานสากล ในประประเทศไทย ร่วมพัฒนากำลังคนดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รองรับการทำงานสมัยใหม่ในยุค 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย H.E. Mr. Joseph Anthony Cotter เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Dr. Hugh O’Connell Managing Director ICDL Thailand ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com