รายละเอียดข่าว

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ผลการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบคลังปัญญา เพื่อการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิค
Created by bocadmin on 18/6/2563 11:06:33


นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ผลการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบคลังปัญญา เพื่อการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิค กรณีศึกษาสาขาปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ โดยมีดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อความยั่งยืน นายอดิเทพ พิศาลบุตร์ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความคาดหวังของต้นแบบวัตกรรมคลังปัญญา ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวในด้านระบบดิจิตอลเทคโนโลยีกับการผลิตกำลังคนคุณภาพ นางประไพ นำธวัช ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กล่าวในเรื่องผลการศึกษาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบคลังปัญญา เพื่อการผลิตและพัฒนาช่างเทคนิค กรณีศึกษาสาขาปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และนายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด กล่าวถึงแผนการขับเคลื่อนต้นแบบนวัตกรรมคลังปัญญาและการขยายผลระบบเครือข่าย ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com