รายละเอียดข่าว

การประชุมหารือการดำเนินงานความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทย-เมียนมา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ADRA Thailand
Created by bocadmin on 22/7/2563 14:48:07


นางคนึงลักขณ์ แสงประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ประธานการประชุมหารือการดำเนินงานความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาไทย-เมียนมา ร่วมกับคณะผู้บริหาร ADRA Thailand โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักความร่วมมือ ดำเนินการจัดประชุม ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอนชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com