รายละเอียดข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนการดำเนินงานความร่วมมือยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"
Created by bocadmin on 22/7/2563 14:59:28


นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แผนการดำเนินงานความร่วมมือยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา ระหว่างสถานประกอบการชั้นนำกับสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com