รายละเอียดข่าว

นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการชั้นนำ
Created by bocadmin on 25/8/2563 16:06:50


นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการจัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการชั้นนำ ในการขับเคลื่อนภาระงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com