รายละเอียดข่าว

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษากำลังสอง"
Created by bocadmin on 13/9/2563 9:40:57


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน "การขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษากำลังสอง" (ฝ่ายพิธีการ) โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประสานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com