รายละเอียดข่าว

สำนักความร่วมมือ โดยนางสาวบุบผา เป็ดทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเสริมทักษะภิกษุ สามเณร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Created by bocadmin on 18/12/2563 15:42:28


สำนักความร่วมมือ โดยนางสาวบุบผา เป็ดทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเสริมทักษะภิกษุ สามเณร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการขอเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและุการสื่อสาร ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้น ให้พระภิกษุ สามเณร ได้ฝึกปฏิบัติให้บริการซ่อมสร้างให้แก่วัด ชุมชน โรงเรียน ในบริเวณใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com