รายละเอียดข่าว

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Created by bocadmin on 18/12/2563 15:48:24


นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประธานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภาคใต้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com