รายละเอียดข่าว

“สอศ. ร่วมกับ กฟผ. ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
Created by bocadmin on 18/12/2563 16:01:13


“สอศ. ร่วมกับ กฟผ. ลงพื้นที่ทั่วประเทศ ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย จัดการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับประเทศ โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1.การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1.1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (ศูนย์การเรียนรู้) ประเภทที่ 1.2 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (แปลงสาธิต) ประเภทที่ 2 ครู บุคลากรทางการศึกษานำไปใช้และขยายผลดีเด่น ประเภทที่ 3 นักเรียน นักศึกษาปัจจุบันนำไปใช้และขยายผลดีเด่น ประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น ประเภทที่ 6 โรงเรียนได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น และประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯ ดีเด่น โดยการประเมินโครงการ ฯ จะคัดเลือกวิทยาลัยเกษตรและประมง และวิทยาลัยการอาชีพ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั่วประเทศ ในระดับภาค 4 ภาค ซึ่งเป็นการขยายผลจากโครงการ ฯ สู่ บุคลากร นักศึกษา โรงเรียน ชุมชน และราษฎร ในพื้นที่นั้น ๆ ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ และเข้าสู่รอบการคัดเลือกในระดับชาติ หรือ ระดับประเทศ ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยเกษตรและประมง วิทยาลัยการอาชีพ สังกัด สอศ. ผู้แทนสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นคณะกรรมการการประเมินโครงการ ฯ โดยได้ลงพื้นที่ ๆ ในสถานศึกษา ชุมชน และพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก ทั้ง 4 ภาค ใน 22 จังหวัด เช่น ภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ดำเนินงานโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ภาคกลาง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ ดำเนินการโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร และภาคใต้ ได้แก่ ชุมชน ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพกวนขนุน จังหวัดพัทลุง เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเฟ้นหา บุคลากร นักศึกษา สถานศึกษา ชุมชน และราษฎร ที่ผ่านการประเมินโครงการ ฯ ในระดับภาค เข้าสู่ระดับประเทศ ต่อไป

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com