รายละเอียดข่าว

นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานการรายงานผลการดำเนินงาน Fix it Center จิตอาสา ปีงบประมาณ 2564
Created by bocadmin on 21/12/2563 15:48:31


นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานการรายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา Fix it Center จิตอาสา ปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com