รายละเอียดข่าว

ทุนการศึกษาภายใต้ "โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ ภาคการเกษตร" เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี รวม 80 ทุน
Created by on 23/2/2564 14:20:15


ทุนการศึกษาภายใต้ "โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร - หลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร" เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี รวม 80 ทุน

รายละเอียด การสมัคร ของ อาชีวศึกษา

 

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com