รายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0602/113-114 การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Fix it Center 2563
Created by bocadmin on 24/6/2563 15:56:20


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย ด้านล่างนี้

 

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com