รายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0602/201-202 การดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ Fix it Center 2563 และการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการ Fix it Center 2563 ครั้งที่ 4
Created by bocadmin on 3/9/2563 17:21:50


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 4 ) สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ด้านล่างนี้

 

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com