รายละเอียดข่าว

ที่ 298 การเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน 2564
Created by bocadmin on 17/12/2563 12:58:26


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดทำกิจกรรมอาชีวะอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 เพื่อตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน กำหนดออกให้บริการ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 โดยสถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. หนังสือ ที่ ศธ 0602/298 การเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจกรรมอาชีวะอาสา

2. รายชื่อที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2564

3. แนวการปฏิบัติงานศูนย์อาชีวะอาสา

4. เอกสารประกอบ หมายเลข 1-8

5. ประมาณการเงินค่าใช้จ่ายศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2564

6. รหัสสถานศึกษา

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com