รายละเอียดข่าว

ที่ ศธ 0602/55-56 การโอนจัดสรรงบประมาณและการดำเนินโครงการ Fix it-จิตอาสา 2564 ครั้งที่ 2
Created by bocadmin on 8/3/2564 10:57:25


   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา)

   สำนักความร่วมมือ ขอส่งรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณและการดำเนินโครงการฯ จำนวน 5 ไฟล์ ดังนี้

   1. หนังสือนำ ที่ 55 การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการฯ

   2. หนังสือนำ ที่ 56 การดำเนินโครงการฯ

   3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ

   4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. สำเนาการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ (แบบ ง.241)

   5. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. สำเนารายงานการโอนจัดสรรงบประมาณ (GFMIS)

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com