รายละเอียดข่าว

ที่ 68 แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2564
Created by on 10/3/2564 16:32:49


   ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแผนจัดทำกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2564 เพื่อตรวจสภาพรถและให้บริการประชาชน กำหนดออกให้บริการ ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 

   สำนักความร่วมมือจึงขอส่งหนังสือที่ ศธ 0602/68 เรื่อง แจ้งข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 จำนวน 3 ไฟล์ ดังแนบ

printrating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com