รายละเอียดข่าว

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน เสริมความรู้ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
Created by bocadmin on 25/3/2564 10:42:03


นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานการประชุมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน เสริมความรู้ สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีนายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ประสานดำเนินการประชุม โดยเชิญสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพฯ

 

print
rating
  Comments

สำนักความร่วมมือ : http://boc2.vec.go.th

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนิน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-281-5555 ต่อ 1704 โทรสาร 02-282-2550  webmaster : bocvec.ma@gmail.com